БИАС-ийн багш нар Цахим агуулга бэлдэж сурав


БИАС-ын багш нар Цахим агуулга бэлдэж сурав. БИАС, Цахим сургалтын үндэсний төвтэй хамтран Их сургуулийн багш нарт зориулсан модулийн багц болох 4 модуль “Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй” сургалтыг зохион байгуулав.
Хоёр удаагийн сургалтаар БИАС-ийн 58 багш хамрагдав

Эдгээр 4 модуль агуулгыг цахим сургалтыг хэрэгжүүлэхэд нэн чухал гэж үзэж эхний ээлжид судалсан бөгөөд цахим хичээл, тест, 3D ном, тайлбар толь зэргийг багш бүр хийж сурсандаа сэтгэл хангалуун байлаа.


Цахим сургалтын үндэсний төв