Тестийн асуултын хувилбарууд зохиох


Тестийн асуултууд олон төрөл хэлбэртэй байж болох ба нэгэнт ийм програмын боломж бий болсон билээ. Энэ талаар Багш нартаа жишээ танилцуулж байна. Тестийн асуултууд боловсруулахдаа танин мэдэхүйн төвшинг тооцохоос гадна асуултын төрөл хэлбэрийг бодолцож байх нь чухал юм. Бид энд асуулт боловсруулах  төрөл, хэлбэрээс 10 гаруйг харуулсан жишээг үзүүлэв. Энд авсан жишээтэй танилцаж тестийн асуулт боловсруулахдаа асуултыг ийм хэлбэрээр харуулах, сорил авах боломж байгаа юм байна гэсэн байр сууриас хандаж өөрийн цахим тестийн эх материал болох асуултаа боловсруулна бизээ.

ЦСҮТ