Өвөрхангайн багш нар дүрсэд хөдөлгөөн оруулж сурав.


Өвөрхангайн багш нар дүрсэд хөдөлгөөн оруулах дадлага ажил хийв. Дүрсэд хөдөлгөөн оруулах, цахим агуулгыг хөдөлгөөнтэй дүрсээр илэрхийлэх, загварчлахад тулд юуны өмнө төлөвлөж, эскиз гар ноорог хийх нь чухал болохыг ойлгож төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, засварлалт гэсэн үе шатаар дадлага ажил хийлээ.
Багш нар сурсан зүйлдээ сэтгэл хангалуун байлаа.
Цахим сургалтын үндэсний төв