Онлайн сургалтын аргазүй


БШУЯ-ны сертификаттай 2 кр-ийн төрөлжсөн сургалт
Энэ сургалтаар онлайнаар явуулах сургалтын агуулга төлөвлөх, бэлтгэх, хөтлөх, хөгжүүлэх, үнэлэх зэрэг онол аргазүйн мэдлэг эзэмшинэ. Сургалтад оролцогч бүр манай цахим сургалтын үндэсний төвийн онлайн сургалтын систем болох "www.****.sur.mn" хаяг үнэ төлбөргүй эзэмших бөгөөд түүнийг ашиглан өөрийн сургалтын агуулгыг төлбөртэй болон төлбөргүй нийтийн хүртээл болгох боломж нээлттэй болох юм. Энд дарж хөтөлбөрийг үзнэ.
БШУЯ


быөй быө йбыө йыбө йыбө йыбө йбыө йыбө й

Сургалтын цахим материал бэлтгэх аргазүй


БШУЯ-ны сертификаттай, 2 кр-тэй төрөлжсөн сургалт
Та энэ сургалтад хамрагдсанаар сургалтын цахим материалын агуулга төлөвлөх, боловсруулах, бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх  онол аргазүйн мэдлэгтэй болох юм. Энэхүү сургалтад танхимаар 2012-2013 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр улирлын сурагчдын амралтаар Улаанбаатарт ирж суух ба эсвэл Онлайн байдлаар хамрагдаж болно. Хэрэв онлайн оролцох бол сургалтанд оролцох холбоос дээр дарж бүртгүүлж орно. Хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ.